Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

27 czerwca 2018, Londynek.net, Brak komentarzy00
Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa, należy podjąć czynności przygotowawcze, tj. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte.

W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane są przesłanki uniemożliwiające jego zawarcie (tzw. przeszkody małżeńskie określone w przepisach art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście, przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).

Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Zapewnienie - jest to dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  • Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.
  • Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.

W celu otrzymania, za pośrednictwem Referatu Konsularnego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą należy zgłosić się z ważnym paszportem lub dowodem osobistym oraz aktualnym odpisem aktu urodzenia (skrócony lub zupełny) oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi ustanie lub unieważnienie poprzedniego małżeństwa.

Dokument można również otrzymać w urzędzie stanu cywilnego w Polsce właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania.

Przez internet

Można również złożyć do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą online poprzez stronę: epuap.gov.pl. Czas realizacji usługi trwa około 7 dni.
 

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama