Menu

Formularz E 101 - składki na ubezpieczenie w innym kraju

Formularz E 101 - składki na ubezpieczenie w innym kraju
Druk E101 jest to dokument, który poświadcza opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w innym kraju, niż kraj faktycznego wykonywania pracy. Jest on także zwany drukiem A1. E 101 dotyczy polskich pracowników, którzy zostają oddelegowani do pracy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Reklama

 Druk ten jest bardzo przydatny dla osób, które są oddelegowane do pracy za granicę oraz dla osób, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą w innym kraju. Formularz A1 potwierdza fakt, że pracownik płaci składki na ubezpieczenia społeczne w jednym kraju, w związku z czym nie musi ich zapłacić ponownie w drugim kraju wykonywania pracy (tam gdzie jest wydelegowany lub prowadzi działalność gospodarczą). Ważne jest, że jest on wydawany tylko na 24 miesiące, po czym traci swoją ważność.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.

Z reguły, ZUS przed wydaniem poświadczenia sprawdza czy delegowany pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń przez wysyłającego pracodawcę. Jeżeli ta weryfikacja wypadnie pozytywnie, a ponadto, spełnione są inne kryteria delegowania wynikające z przepisów prawa wspólnotowego.

Kryteria jakie musi spełnić pracownik

Przed poświadczeniem formularza E 101, jednostka terenowa ZUS ustala czy są spełnione kryteria wysłania po stronie delegowanego pracownika. Ocenia się czy:

 • osoba udaje się na polecenie swojego krajowego pracodawcy przejściowo na terytorium drugiego państwa w celu wykonywania tam czynności na rzecz tego pracodawcy (czy pracownik podczas delegowania będzie podporządkowany poleceniom pracodawcy co do czasu, miejsca i rodzaju wykonywania pracy),
 • wysłanie następuje w ramach umowy istniejącej w państwie wysyłającym,
 • roszczenie o wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę kierowane jest bezpośrednio do wysyłającego podmiotu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy na terenie innego państwa nie przekracza 12 miesięcy,
 • pracownik nie jest delegowany w miejsce innego pracownika, któremu upłynął okres delegowania.

Kryteria jakie musi spełnić pracodawca

Odpowiednie warunki muszą być spełnione również po stronie delegującego pracodawcy.

Możliwość oddelegowania ogranicza się bowiem jedynie do podmiotów zwykle prowadzących działalność na terytorium państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie do pracownika oddelegowanego. Nie ma się do czynienia z wysłaniem pracowników, gdy działalność przedsiębiorstwa w Polsce sprowadza się jedynie do prowadzenia wewnętrznej administracji. Istnieje zatem wymóg, by wysyłające przedsiębiorstwo prowadziło na terenie kraju delegującego znaczącą działalność. Pod uwagę bierze się tu przede wszystkim:

 • miejsce, gdzie ma siedzibę dane przedsiębiorstwo i skąd jest zarządzane,
 • miejsce rekrutacji pracowników delegowanych,
 • miejsce gdzie zawierana jest większość umów z klientami,
 • prawo, któremu podlegają umowy zawarte przez przedsiębiorstwo wysyłające z jego klientami i pracownikami,
 • liczbę pracowników pracujących w państwie wysyłającym oraz za granicą,
 • obrót w typowym okresie osiągnięty w Polsce oraz w państwach członkowskich, do których dane przedsiębiorstwo deleguje swoich pracowników.

Ubieganie się o kwestionariusz

W celu weryfikacji powyższych warunków, w przypadku ubiegania się o poświadczenie formularza E 101 dla pracownika, pracodawca powinien wypełnić kwestionariusz dotyczący niezbędnych danych – „Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Przedmiotowa ankieta znajduje się na stronach internetowych ZUS lub w każdej internetowej jednostce organizacyjnej ZUS. Należy w niej zamieścić dane pracownika delegowanego (imię i nazwisko, numer ubezpieczenia, obywatelstwo) oraz dane o miejscu i okresie delegowania.

Ważne jest podanie informacji o wcześniej wydanych formularzach dla konkretnego pracownika. Powinno się poinformować nie tylko o poprzednich okresach wysłania przez obecnie delegującego pracodawcę, ale też przez innych pracodawców.

Wynika to z faktu, że należy brać pod uwagę ogólny przebieg zatrudnienia pracownika („życiorys pracownika”), a nie wyłącznie jego zatrudnienie przez aktualnego pracodawcę. Dotyczy to kraju, do którego pracownik jest obecnie delegowany. Sumowania okresów dokonuje się bowiem w ramach wysłania osoby do tego samego państwa.

Pracownik z własną działalnością gospodarczą

Jeżeli okaże się, że dana osoba jest nie tylko ubezpieczona jako pracownik, lecz również jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, to formularz E 101 nie zostanie poświadczony.

W tym przypadku nie ma się do czynienia wyłącznie z wykonywaniem aktywności zawodowej w jednym państwie, lecz dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń – ubezpieczony wykonuje pracę za granicą na rzecz polskiej firmy delegującej i jednocześnie prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 14 c rozporządzenia 1408/71 w takim przypadku ubezpieczony podlega ubezpieczeniom społecznym za granicą w państwie wykonywania pracy, natomiast nie mogą mieć tu zastosowanie polskie przepisy.

E101 w Wielkiej Brytanii

Na Wyspach formularz E 101 jest wydawana przez HM Revenue & Customs. Urząd podpowie Ci, czy powinieneś zapłacić National Insurance Contributions za pracę wykonywaną za granicami Wielkiej Brytanii jako pracownik bądź jako osoba z własną działalnością gospodarczą.

UK National Insurance Contributions za okres pracy za granicami UK:

 • Jeśli udajesz się do pracy do kraju należącego do Europejskiej Strefy Ekonomicznej, to państwo w którym podejmiesz pracę powinno wydać Ci formularz E 101 i zapewnić odpowiednie świadczenia.
 • Jeśli natomiast zamierzasz podjąć pracę w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, to właśnie Wielka Brytania jest odpowiedzialna za wydanie E 101.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  Komentarze
  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel sie opinią
  Dodaj komentarz
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 25.11.2020
  GBP 5.010 złEUR 4.471 złUSD 3.756 złCHF 4.117 zł
  Reklama