Śmierć rodziców

23 października 2013, Londynek.net 100
Śmierć rodziców

Formularze do pobrania:

Śmierć bliskiej osoby jest dramatycznym przeżyciem. Szczególnie, jeśli jest to któreś z rodziców. Wtedy sprawy organizacyjne spadają na Twoją głowę.

Nie wszyscy wiedzą, gdzie się udać. Nie wszyscy też wiedzą, że z tego tytułu mogą liczyć na pomoc państwa. Pierwsza rzeczą, o którą powinieneś złożyć wniosek, jest zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego;
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być członek rodziny lub inna osoba. Jeżeli koszty pogrzebu pokrył pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego – zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tym podmiotom. Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Aby zasiłek mógł zostać przyznany, należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na formularzu,
 • wyciąg z aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Po rodzicach, można też starać się o rentę rodzinną - jest to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny w miejsce świadczenia, które pobierał zmarły żywiciel rodziny. Przyznana może być po osobie, która miała w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń, bądź też pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.

Renta rodzinna przysługuje zarówno własnym, jak i adoptowanym dzieciom. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia 16-ego roku życia lub jeżeli dziecko kontynuuje naukę do 25. roku życia. Prawo do renty przedłuża się dodatkowo o rok w przypadku ukończenia 25 roku życia podczas ostatniego roku studiów w szkole wyższej. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy świadczenie uprawniony może pobierać dożywotnio.

Można tez starać się o rentę rodzinną,  jeśli się nie spełnia warunków powyżej, ale nie jest się zdolnym do podjęcia żadnej pracy.

Najniższa renta rodzinna wynosi 552,63 zł. Wniosek o przyznanie renty rodzinnej składany jest do ZUS na druku RP-2.

Osoba ubiegająca się o przyznanie renty rodzinnej powinna przedstawić dokumenty stwierdzające:

 • datę urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym;
 • datę urodzenia i datę zgonu zmarłego;
 • posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych przez zmarłego. Dokumenty te wydawane są przez pracodawców lub uprawnione do tego instytucje. Są to np.: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, książeczka wojskowa, dyplomy ukończenia szkół;
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS RP-6), w którym należy podać posiadane przez zmarłego okresy składkowe i nieskładkowe na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tych okresów;
 • okres zatrudnienia i osiągane zarobki zmarłego w wybranych latach ubezpieczenia stanowiące podstawę wymiaru renty i wystawione na druku RP-7. Pamiętać trzeba, że zakłady pracy nie mogą żądać opłat za wydanie druku. Pracodawcy są zobowiązani do wydawania bezpłatnie ubiegającym się o świadczenie lub organom rentowym zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa lub wysokości świadczenia;
 • istnienie inwalidztwa, jeżeli przyznanie renty jest uzależnione od zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (druk ZUS N-14).

Inna możliwością jest staranie się o zasiłek rodzinny. Jeśli jesteś osobą uczącą się i nie ukończyłeś 24 roku życia. Jednak jeśli jesteś w związku małżeńskim, taki zasiłek Ci nie przysługuje. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

Jednak, żeby składać o zasiłek lub rentę rodzinną w Polsce, należny tam się uczyć lub pracować. Jeśli uczysz się lub pracujesz za granicą w kraju UE, możesz składać o zasiłek rodzinny w kraju pobytu. Należy jednak wcześniej zapoznać się z panującymi w danym kraju wymogami, jakie trzeba spełnić do otrzymania takiego zasiłku.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Damian S.

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI

może by tak sprawdzić co zamieszczacie w artykule - niektórzy szukają sprawdzonych informacji :(

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 27 marca 2020

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 5.0218 zł 0.02 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.5246 zł -0.07 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 4.1127 zł -0.09 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 4.2675 zł -0.05 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.9182 zł -0.05 zł

Przelicznik walut

na
Reklama